Andělská mise podpory kněží


„Vám je svěřena výkupná oběť Kristova, vám je svěřeno jeho darované tělo a jeho prolitá krev. Vskutku, Ježíš na Kříži svěřuje svou oběť, svůj dar pokorné a naprosté lásky, církvi, své Nevěstě. A pšeničné zrno, nechané Otcem padnout na pole světa, na onom dřevě umírá, aby se stalo zralým plodem, dárcem života. V Božím plánu však toto Kristovo darování zpřítomňuje eucharistie díky oné postestas sacra, kterou svátost svěcení propůjčuje vám, kněžím. Když slavíme mši svatou, držíme ve svých rukách nebeský chléb, Boží chléb, kterým je Kristus, zrno, jež je rozdrceno, aby se rozmnožilo a stalo se pro svět pravým pokrmem života. To je něco, co vás nemůže nenaplňovat niterným úžasem, živou radostí a nezměrnou vděčností: láska a dar ukřižovaného a oslaveného Krista nyní procházejí vašima rukama, vaším hlasem, vaším srdcem! Stále znovu a znovu žasnu, když vidím, že mýma rukama a mým hlasem Pán realizuje toto mystérium Své přítomnosti.
Jak tedy neprosit Pána, aby vám dával stále bdělejší a nadšenější vědomí tohoto daru, jenž je středem vašeho kněžského bytí! Aby vám dával milost umět v hloubi zakoušet veškerou krásu a sílu této vaší kněžské služby a současně milost umět žít tuto službu důsledně a velkoryse každý den”.
(Homilie Benedikta XVI. při udílení kněžského svěcení, baz. sv. Petra 20.06.10)

Zakladatel kongregace Sester od andělů, kněz arcibiskup Wincenty Kluczyński, řekl, když vytyčoval cíle společenství sester: „Pán Bůh vládnoucí světu používá sluhy, kteří jsou nástrojem Jeho prozřetelnosti, Jeho milosrdenství. Jsou to Andělé Nebe, neboli  čistí duchové a Andělé země – kněží. Andělé země jsou bratři a přátelé Andělů nebe. Jedni i druzí  dbají o čest a slávu boží, starají se o církev a pomáhají lidem ke spasení. Andělům bratrům jsou potřebné sestry, které by s nimi spolupracovaly, společně trpěly a společně se modlily.“  

Kongregace uskutečňuje slova zakladatele tím, že podporuje kněze v jejich apoštolské službě a též rozšiřuje počet osob, které se modlí a které obětují své utrpení prováděním Mise podpory kněží.

Sestry od andělů se každý den modlí za kněze. Obětují pro ně svoje utrpení a každý čtvrtek prodlévají na modlitbách  za Nejsvětější svátost a doporučují Bohu všechny kněží.

Pokud toužíš modlit se za kněží a patřit k Andělské misi podpory kněží, přidej se k nám!

Pokud chceš, aby kněží, které znáš, byli připojeni k naší modlitbě, napiš jméno a příjmení kněze a rok jeho kněžského svěcení. Tyto údaje jsou zapisovány do všeobecné databáze modliteb. Osobám, které se modlí za kněze, sdělujeme jen jméno kněze a rok kněžského svěcení.

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz