Czwartek z ...

10.06.2021 - Jestem prorokiem Pana

Hebrajskie słowo „Mesjasz”, znaczy „pomazaniec”, „namaszczony”. Odpowiada ono greckiemu słowu „Chrystus”. W Starym Testamencie możemy spotkać obrzęd namaszczenia olejem kapłanów, proroków i królów. Oznaczał on wybranie przez Pana i poświęcenie do szczególnej misji. Jezus jest prawdziwie Pomazańcem Pańskim, namaszczony „Duchem świętym i mocą” (Dz 10,38) jest Chrystusem, a przez to także Kapłanem, Prorokiem i Królem.

27 V 2021 - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Od 2013 roku w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dziś w kolekcie podczas Mszy Świętej modlimy się, „aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania”.

20 V 2021 - Kapłaństwo - postawa oddania siebie Bogu

„Wchodząc do Ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu: w jego powołaniu kapłańskim: Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud «uczynił królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego». Ochrzczeni stanowią przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym dom duchowy i święte kapłaństwo” (KKK 784).

29.IV 2021 - Modlitwa o powołania kapłańskie

Trwamy w tygodniu modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Nasza modlitwa w tych intencjach jest bardzo ważna. Z roku na rok coraz mniej osób wybiera drogę życia poświęconego Bogu i Kościołowi. Jednak warto pamiętać, że cały Kościół jest wspólnotą kapłańską, której strukturę tworzą kapłaństwo chrzcielne i kapłaństwo urzędowe (KKK 1132). Każdy ochrzczony jest uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. On jest naszą Głową, my jesteśmy Jego Ciałem. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do Ludu Bożego.

15 IV 2021 - Eucharystia - Uczta Paschalna

„Msza Święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii Ciała i Krwi Pana. (…) Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas” (KKK 1382).

25 III 2021 - Eucharystia – Ofiara Chrystusa i Kościoła

„Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w Ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z jego całkowitym ofiarowaniem się, i nabierają w ten sposób nowej wartości” (KKK 1368).

18 III 2021 - Eucharystia – pamiątka ofiary Chrystusa

„Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym Jego jedynej ofiary w liturgii Kościoła, który jest Jego Ciałem” (KKK 1362).

 

11 III 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan ustanawiający Ofiarę Eucharystii

Jezus Chrystus – Arcykapłan ustanawiający Ofiarę Eucharystii

 

25 II 2021- Jezus Chrystus – Arcykapłan składający ofiarę przebłagania

Jezus Chrystus, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara, wysłużył nam usprawiedliwienie. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej – czytamy w Liście do Rzymian – a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3, 23-25).

18 II 2021 - Jezus Chrystus - Arcykapłan składający Ofiarę doskonałą

Jezus Chrystus – Arcykapłan składający Ofiarę doskonałą

Strony

Subskrybuj RSS - Czwartek z ...
Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal