Czwartek z ...

15 IV 2021 - Eucharystia - Uczta Paschalna

„Msza Święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii Ciała i Krwi Pana. (…) Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas” (KKK 1382).

25 III 2021 - Eucharystia – Ofiara Chrystusa i Kościoła

„Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w Ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z jego całkowitym ofiarowaniem się, i nabierają w ten sposób nowej wartości” (KKK 1368).

18 III 2021 - Eucharystia – pamiątka ofiary Chrystusa

„Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym Jego jedynej ofiary w liturgii Kościoła, który jest Jego Ciałem” (KKK 1362).

 

11 III 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan ustanawiający Ofiarę Eucharystii

Jezus Chrystus – Arcykapłan ustanawiający Ofiarę Eucharystii

 

25 II 2021- Jezus Chrystus – Arcykapłan składający ofiarę przebłagania

Jezus Chrystus, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara, wysłużył nam usprawiedliwienie. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej – czytamy w Liście do Rzymian – a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi” (Rz 3, 23-25).

18 II 2021 - Jezus Chrystus - Arcykapłan składający Ofiarę doskonałą

Jezus Chrystus – Arcykapłan składający Ofiarę doskonałą

11 II 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan otwierający drogę

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga” (KKK 27). Tak, ludzie od wieków szukają Boga i pragną do Niego dotrzeć. Bóg odpowiedział na te poszukiwania i sam wyszedł z inicjatywą. Objawił się ludowi Izraela i zawarł z nim przymierze. Izraelici stali się ludem Pana, a jednak mieli świadomość, że ciągle jest coś, co ich od Boga oddziela – grzech. Dlatego składali Bogu ofiary przebłagania. Bóg był obecny wśród swego ludu, a jednak w dalszym ciągu był niedostępny.

04 II 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan Nowego Przymierza

Po wyjściu Izraelitów z Egiptu, na górze Synaj Bóg zawarł z nimi przymierze. Zapewniało ono istnienie Izraela jako Ludu Bożego, ale przede wszystkim mówiło o więzi, relacji, jaka łączy Boga ze swoim ludem. Trwanie tego przymierza zostało uzależnione od wierności Izraela: „jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów” (Wj 19,5). W Starym Testamencie Bóg wielokrotnie się skarży, że lud to przymierze zerwał (por. Jr 31,32), że w nim nie wytrwał.

28 I 2021 - Jezus Chrystus - Arcykapłan nieskalany

Arcykapłani Starego Przymierza, mimo tego że dbali o czystość rytualną i własną świętość polegającą na izolowaniu się od reszty ludu, byli ludźmi obciążonymi słabością. Jezus uczynił dokładnie odwrotnie. „Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem” (Flp 2,6). Stał się naszym Bratem, zechciał wejść w ludzką rzeczywistość, obarczył się naszą słabością, grzechem, dźwigał nasze choroby i w tym wszystkim pozostał święty.

21 I 2021 - Jezus Chrystus – arcykapłan podobny do braci

Arcykapłan Starego Przymierza miał godność wyższą niż inni kapłani. Jedynie on przy obejmowaniu urzędu był namaszczany olejem. Arcykapłan charakteryzował się stałą świętością. To sprawiało, że mógł składać ofiary nawet w przypadku choroby, co było niemożliwe w przypadku pozostałych kapłanów. Ta świętość była rozumiana jako wydzielenie z reszty ludu. Arcykapłan musiał dbać o swoją czystość rytualną, skutkiem tego była jego  izolacja od wszystkiego, co ziemskie i ludzkie.

Strony

Subskrybuj RSS - Czwartek z ...
Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal