Czwartek z ...

11 II 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan otwierający drogę

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga” (KKK 27). Tak, ludzie od wieków szukają Boga i pragną do Niego dotrzeć. Bóg odpowiedział na te poszukiwania i sam wyszedł z inicjatywą. Objawił się ludowi Izraela i zawarł z nim przymierze. Izraelici stali się ludem Pana, a jednak mieli świadomość, że ciągle jest coś, co ich od Boga oddziela – grzech. Dlatego składali Bogu ofiary przebłagania. Bóg był obecny wśród swego ludu, a jednak w dalszym ciągu był niedostępny.

04 II 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan Nowego Przymierza

Po wyjściu Izraelitów z Egiptu, na górze Synaj Bóg zawarł z nimi przymierze. Zapewniało ono istnienie Izraela jako Ludu Bożego, ale przede wszystkim mówiło o więzi, relacji, jaka łączy Boga ze swoim ludem. Trwanie tego przymierza zostało uzależnione od wierności Izraela: „jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów” (Wj 19,5). W Starym Testamencie Bóg wielokrotnie się skarży, że lud to przymierze zerwał (por. Jr 31,32), że w nim nie wytrwał.

28 I 2021 - Jezus Chrystus - Arcykapłan nieskalany

Arcykapłani Starego Przymierza, mimo tego że dbali o czystość rytualną i własną świętość polegającą na izolowaniu się od reszty ludu, byli ludźmi obciążonymi słabością. Jezus uczynił dokładnie odwrotnie. „Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem” (Flp 2,6). Stał się naszym Bratem, zechciał wejść w ludzką rzeczywistość, obarczył się naszą słabością, grzechem, dźwigał nasze choroby i w tym wszystkim pozostał święty.

21 I 2021 - Jezus Chrystus – arcykapłan podobny do braci

Arcykapłan Starego Przymierza miał godność wyższą niż inni kapłani. Jedynie on przy obejmowaniu urzędu był namaszczany olejem. Arcykapłan charakteryzował się stałą świętością. To sprawiało, że mógł składać ofiary nawet w przypadku choroby, co było niemożliwe w przypadku pozostałych kapłanów. Ta świętość była rozumiana jako wydzielenie z reszty ludu. Arcykapłan musiał dbać o swoją czystość rytualną, skutkiem tego była jego  izolacja od wszystkiego, co ziemskie i ludzkie.

14 I 2021 - Jezus Chrystus – Arcykapłan dóbr przyszłych

Przyglądaliśmy się do tej pory kapłaństwu Starego Przymierza. Chciejmy skierować teraz nasz wzrok na Chrystusa, który jest „Arcykapłanem dóbr przyszłych” (Her 9,1). Trudniej byłoby nam zrozumieć, co to znaczy, gdybyśmy się nie zagłębili choć trochę w Stary Testament, gdybyśmy nie znali kontekstu. O Chrystusie jako najwyższym kapłanie pisze autor Listu do Hebrajczyków: „Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.

07 I 2021 - Arcykapłan

Wśród członków plemienia Lewiego szczególną pozycję zajmował arcykapłan. Zewnętrznym znakiem nadania tej godności był obrzęd uroczystego nałożenia szat arcykapłańskich. Na głowie arcykapłan nosił diadem, na którym był umieszczony napis: „Poświęcony Panu” (Wj 28,36), co mówiło wszystkim o jego szczególnej więzi z Bogiem. Pierwszym arcykapłanem był Aaron, brat Mojżesza, a następcami jego potomkowie w linii męskiej.

17 XII 2020 - "Kapłan dokona za nich przebłagania i będzie im wina odpuszczona” (Kpł 4,20)

Potrzeba pojednania między człowiekiem a Bogiem, wynikająca ze świadomości kruchości ludzkiego życia oraz popełnianych błędów, domaga się ze swej natury osoby pełniącej funkcję pośrednika. Dlatego do ważnych zadań kapłanów Starego Przymierza należało przebłaganie za grzechy całej społeczności. Kapłan miał stawać między Bogiem i ludem, aby zadośćuczynić za grzechy ludu i osłonić go przed Bożym gniewem. Takiego przebłagania i ocalenia narodu dokonał np.

10 XII 2020 - „Niech cię Pan błogosławi i strzeże” (Lb 6,24)

Obok składania ofiar i nauczania wiernych, istotnym obowiązkiem kapłanów było błogosławienie ludu. „Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą i niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem». Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił” (Lb 6,23-27).

03 XII 2020 - „Niech przykazań Twoich uczą Jakuba, a Izraela Twojego Prawa” (Pwt 33,10)

Obok składania ofiar i troski o sanktuarium ważnym obowiązkiem kapłana było nauczanie wiernych. Kapłan miał być sługą i pośrednikiem Bożego słowa, miał być „ustami Pana”, wyjaśniać Torę i jej wymagania. Było to bardzo ważne, ponieważ Prawo dane Izraelowi przez Boga, było jednym z głównych źródeł tożsamości Ludu Bożego, ono odróżniało Izraela od innych narodów. U kapłanów szukano także rady, przewodnictwa i wsparcia w konkretnych życiowych sytuacjach.

26 XI 2020 - „Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć – nigdy nie będzie wygasać” (Kpł 6,5)

Głównym obowiązkiem starotestamentowych kapłanów, było „pełnienie służby ku czci Imienia Pana”. Oznaczało to przede wszystkim obowiązek składania ofiar. Ofiary mogli składać naczelnicy rodu, władcy Izraela, a nawet zwyczajni Izraelici: „Jeżeli kto chce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę, wobec Pana. Położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do Namiotu Spotkania. Potem kapłani, synowie Aarona, pokropią jego krwią ołtarz dokoła” (Kpł 3,1n).

Strony

Subskrybuj RSS - Czwartek z ...
Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal