07 I 2021 - Arcykapłan

Wśród członków plemienia Lewiego szczególną pozycję zajmował arcykapłan. Zewnętrznym znakiem nadania tej godności był obrzęd uroczystego nałożenia szat arcykapłańskich. Na głowie arcykapłan nosił diadem, na którym był umieszczony napis: „Poświęcony Panu” (Wj 28,36), co mówiło wszystkim o jego szczególnej więzi z Bogiem. Pierwszym arcykapłanem był Aaron, brat Mojżesza, a następcami jego potomkowie w linii męskiej.

Arcykapłan mieszkał w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni. Miał obowiązek bezwzględnego zachowywania czystości rytualnej. Miał być nieskazitelny, „święty”, co znaczyło „oddzielony” od wszystkich innych członków ludu Bożego. W Dzień Przebłagania, który był najważniejszym wydarzeniem w żydowskim roku liturgicznym, jedynie arcykapłan mógł przewodniczyć sprawowaniu liturgii. To on dokonywał przebłagania za grzechy całego ludu. Tylko on raz w roku mógł wejść za zasłonę Miejsca Najświętszego, a tym samym miał bezpośredni przystęp do Boga.

Wszystkie aspekty posługi arcykapłana miały na względzie cały lud, pełnił on rolę pośrednika między Bogiem a ludem, wzbudzając i umacniając wiarę Izraela w życiodajną obecność Boga.

Śmierć arcykapłana była przeżywana jako wydarzenie ogromnej wagi. Przypisywano jej nawet wymiar odkupieńczy, gładziła bowiem winy nieumyślnych przestępców, którzy po popełnieniu zbrodni znaleźli schronienie w miastach ucieczki (Lb 35,25.28-32).

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal