20 V 2021 - Kapłaństwo - postawa oddania siebie Bogu

„Wchodząc do Ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu: w jego powołaniu kapłańskim: Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud «uczynił królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego». Ochrzczeni stanowią przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym dom duchowy i święte kapłaństwo” (KKK 784).

Kapłaństwo powszechne urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według Ducha. Kapłan to ten, który składa ofiarę, dlatego każdy z nas jest zaproszony do tego, by kształtować w sobie postawę oddania Bogu siebie i świata. Msza Święta jest ofiarą Chrystusa i Kościoła, nie Chrystusa i księdza. W każdej Eucharystii mamy na ołtarzu składać samych siebie i nasze życie. Tu objawia się nasza jedność z Jezusem, pragnienie naśladowania Jego ofiarnego życia. Każda nasza codzienna i najbardziej zwyczajna czynność złączona z Jezusem ma swój głęboki sens, ma wartość zbawczą, jej owoce będą trwały na wieki. Każde wydarzenie naszego życia możemy przeżywać w łączności z Nim. „Przybliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2,4n).

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal