27 X 2020 - Miłująca obecność

Anioł nie jest „czymśˮ, jest „kimśˮ, nie jest przed­mio­tem, lecz pod­mio­tem. Jest osobą. Anio­ło­wie mają god­ność oso­bową. Nie są ja­kąś per­so­ni­fi­ka­cją przy­mio­tów Bo­żych czy sił na­tury. Jako osoby mogą de­cy­do­wać świa­do­mie i w spo­sób wolny o swoim losie.

Nie­kiedy my­śli się o anio­łach je­dy­nie w ka­te­go­riach es­te­tycz­nych. Ich ob­raz staje się sen­ty­men­talny, uprosz­czony. Trzeba od­na­leźć praw­dziwe ob­li­cze anio­łów, ich wa­lecz­ność i du­chową po­tęgę. Te po­tężne wład­cze istoty uświa­da­miają nam bli­skość Boga. Anio­ło­wie są bo­wiem od­bi­ciem po­tęgi Naj­wyż­szego. Zwra­cają się ku nam z mi­ło­ścią i tro­ską. Mają dwie twa­rze – jedną zwró­coną w stronę Boga, kon­tem­plu­jącą Jego ob­li­cze, a drugą skie­ro­waną w stronę człowieka.

Anioł po­zwala nam od­na­leźć za­gu­bione skrzy­dła – tzn. mo­ty­wa­cję, chęć dzia­ła­nia, wiarę. Unosi nas ku Dawcy skrzy­deł – sa­memu Bogu, ku Je­zu­sowi – Panu Pa­nów i ku Ma­ryi – Kró­lo­wej Anio­łów.

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal