Archandělé

Archanděl Michael

Michael (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená doslova Kdo  jako Bůh, Bohu podobný). Jeho uctívání je doloženo od počátků křesťanství; byl uctíván i Židy. Známá pasáž o jezdcích v Apokalypse A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12, 7-9) vedla k tomu, že byl na Západě uctíván jako "vůdce nebeského rytířstva" a ochránce křesťanů obecně a vojáků zvlášť. Na Východě na něho pohlíželi jako na patrona nemocných. Jeho uctívání ještě zesílilo po jeho zjeveních na Monte Cargano v jižní Itálii v 1etech 492 - 496. Velký dojem také vzbudila pověst, že papež sv. Řehoř Veliký viděl za epidemie cholery v Římě archanděla Michaela s taseným mečem nad Hadriánovým mauzoleem (dnešní Andělský hrad). Zobrazován bývá jako rytíř ve zbroji potírající draka ďábla, nebo ve scénách Posledního soudu, jak váží duše.

„Kdo jako Bůh!“

 

Archanděl Gabriel

Gabriel (hebr. גַּבְרִיאֵל Gavri'el, „Bůh je mocný“). Archanděl Gabriel se v Bibli objevuje celkem čtyřikrát, pokaždé v úloze Božího posla, proto se také stal patronem diplomatů, kteří jsou právě tak jako on nositeli poselství. Ve starém zákoně vysvětluje Danielovo vidění a také prorokovi oznamuje, kdy k němu přijde Mesiáš. V Novém zákoně Zachariášovi předpovídá, že se mu narodí jeho syn Jan Křtitel. Gabrielovou hlavní úlohou však bylo to, že ho Bůh vyslal k Marii: „ ...počneš ve svém lůně a přivedeš na svět syna a dáš mu jméno Ježíš.” V knize Zjevení říká „andělovi“ Církve v Laodiceji a jeho prostřednictvím lidem všech dob: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu u něho jíst a on u mě“ (3,20).

„Bůh je mocný“

Archanděl Rafael

Rafael (hebr.רפאל Refáél, „Bůh uzdravuje“). Jeho jméno je spojením dvou hebrejských slov: „Rapha“ (doktor, uzdravitel) a „el“ (bůh). Jeden ze tří andělů známých jménem a jeden ze sedmi, kteří stojí před Božím trůnem. Vedoucí osoba deuterokanonické (apokryfní) knihy Tobiáš, ve které cestoval s Tobiášem (a ochraňoval jej). Tento příběh nás zavádí do doby babylónského zajetí. Vypráví o tom, jak Tobiáš, Žid, padl do zajetí v Ninive. Byl potrestán, protože pohřbil mrtvého žida, stal se žebrákem a oslepl. Svého syna, také Tobiáše, poslal, aby vyzvedl dluh. Na cestě se k synovi přidal archanděl Rafael, který se však nedal poznat. Tobiáš se později zamiloval do Sáry, jejíž předchozích sedm ženichů zabil démon Asmodeus. Tobiáš spolu s Rafaelem Asmodea přemohl a po návratu vyléčil otcův zrak s pomocí ryby, kterou chytil v řece Tigris. Je silou, skrytou v léčivé moci rybníce Bethesda u Jeruzaléma. (Jan 5:1-4)  Jeho jméno znamená: Bůh uzdravuje nebo Bůh léčí.

„Bůh uzdravuje”

 

Další články o andělech se připravují.

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz