Modlitby k Andelum

Anděle Boží

Anděle Boží, strážce můj;
rač vždycky být ochránce můj,
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení,
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně,
chválím Boha ustavičně. Amen.

 

Svatý Michaeli, archanděli

Modlitba má v češtině dvě verze (novou a starou):
* Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

* Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského,Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.

 

Litanie ke svatým andělům

Pane, smiluj se, 2x
Kriste, smiluj se, 2x
Pane, smiluj se, 2x

Bože, náš nebeský Otče,             smiluj se nad námi
Bože Synu, vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria,                   oroduj za nás
Svatá Boží Rodičko,
Královno všech andělů,
Svatý Michaeli,
Svatý Gabrieli,
Svatý Rafaeli,
Všichni svatí andělé a archandělé,     orodujte za nás
Všichni svatí andělé strážci,
Svatí andělé, kteří nám po boku stále stojíte,
Svatí andělé, kteří v nebi stále hledíte na tvář nebeského Otce,
Svatí andělé, kteří nás všude provázíte,
Svatí andělé, kteří nás máte rádi,
Svatí andělé, kteří nám vždycky dobře radíte,
Svatí andělé, kteří nás ke všemu dobrému vzbuzujete,
Svatí andělé, kteří držíte nad námi svou ochrannou ruku,
Svatí andělé, kteří nás poučujete s moudrostí,
Svatí andělé, kteří nás posilujete v těžkých chvílích,
Svatí andělé, kteří připomínáte Hospodinu naše modlitby,
Svatí andělé, kteří od nás vzdalujete vše zlé,
Svatí andělé, kteří nás přenesete do milující náruče Boží,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,       smiluj se nad námi, 3x

Modleme se :
Všemohoucí věčný Bože, který ve svém vznešeném dobrodiní jsi nám dal po bok anděle strážce, pokorně ti děkujeme za jejich věrnou péči. Dej, ať posloucháme jejich moudré rady a s nimi jednou přijdeme do nebe, abychom tě velebili na věky věků. - Amen.

 

NOVÉNA  K  ANDĚLU  STRÁŽNÉMU

Úvod

„Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvami. Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu. Křesťanský život má již zde na zemi ve víře podíl na blaženém společenství andělů a lidí sjednocených v Bohu.” (KKC 336). Tak nás učí církev i Písmo svaté. V Bibli nacházíme mnoho úryvků, které ohlašují existenci andělů a jejich poslání. Pro tuto novénu jsme několik takových úryvků, v nichž je jasně patrné působení andělů vůči nám, vybrali. S plnou důvěrou se můžeme modlit a na jejich přímluvu prosit Pána o pomoc a milosti, po kterých toužíme.

Jak se modlit s novénou

Je vhodné se nejprve ztišit a pokusit se uvědomit si přítomnost Páně a jeho andělů. Vzpomeňme také na všechna naše denní opominutí a prohřešky, které nás od Boha vzdalují. Tak se nejlépe připravíme na samotnou četbu. Každý z devíti dnů této novény je věnován připomínce některého z andělů, jak nám ho představuje Písmo svaté. Následuje meditace nad přečteným úryvkem, modlitba z příslušné novény a litanie ke cti andělů strážných.

1.den - Anděl spojuje nebe a zemi

Jákob měl sen : Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. (Gen 28,12)
Andělé Boží, strážce můj, který v nebi stále hledíš na tvář nebeského Otce, prosím tě, buď mi „řebříkem”, směřujícím k Bohu. Ty vždy vnímáš Boží přání a naplňuješ na zemi to, co ti ukládá, dej, ať vždycky zachovávám poklad víry a nikdy neztratím lásku Boží.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

2.den - Anděl průvodce na cestě

Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. Měj se před ním na pozoru a poslouchej ho. (Ex 23,20-21)
Anděle Boží, strážce můj, který mě všude provázíš, povzbuzuj mě svými vnuknutími. Bdi nad mými myšlenkami, slovy a skutky, abych žil podle Boží vůle. Dej, ať vše, co dělám, konám před tebou a s tebou.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

3.den - Anděl pomáhající porozumět Božímu slovu

Ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. Poučil mě, když se mnou mluvil. Řekl : „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení. Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozuměj vidění.” (Dan 9,21-23)
Anděle Boží, strážce můj, který mě poučuješ s moudrostí, prosím tě, osviť mou mysl, abych dokázal porozumět Božímu slovu. Dej, ať každodenní rozjímání se stane oporou a světlem pro mou víru.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

4.den - Anděl, který překládá naše modlitby Pánu a léčí

Hle, kdykoli ses modlil ty, Tóbite, i Sára, já jsem vnesl připomínku vaší modlitby před Hospodinovu slávu. Bůh mě rovněž poslal, abych tě vyléčil i Sáru, tvou snachu. Já jsem Refáel, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu. (Tob 12,12.14-15)
Anděle boží, strážce můj, který přenášíš mé modlitby před Hospodinovu slávu, pros za mě Boha, aby vyslyšel mé prosby a udělil mi milosti, o které pokorně žádám.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

5. den -  Anděl, který vysvobozuje z jámy lvové

Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. (Dan 6,23)
Anděle Boží, strážce můj, který držíš nade mnou svou ochranou ruku, prosím tě, vzdaluj ode mne vše zlé, dej mi, ať přemáhám ďáblovy úklady a vysvoboď mě ze všech nebezpečí.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

6.den - Anděl, který se zjevuje ve snu

Zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl : „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.” (Mt 1,20)
Anděle Boží, strážce můj, který mi vždycky dokážeš dobře poradit, prosím tě, vysvoboď mě ze všech pochybností. Dej mi, abych vždy dokázal nalézt vhodné řešení.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

7.den - Anděl, který posiluje v úzkostech

Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě usilovněji; jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve. (Lk 22,43-44)
Anděle Boží, strážce můj, který mi stále stojíš po boku, nedopusť, abych tě urážel a zarmucoval. Buď pro mě bezpečným útočištěm, těš a posiluj mě v každé strasti.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

8.den - Anděl vzkříšení

Anděl promluvil k ženám : „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen.” (Mt 28,5-6)
Anděle Boží, strážce můj, kterýs mě ochraňoval už v dětství, otevři mi oči, abych viděl věci, které už jsou v mém životě připravené pro mou potřebu. Dej mi důvěru obnovit svůj život, aby směřoval k nebi a k Bohu.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

9.den - Anděl, který přenáší do nebe

Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. (Lk 16,22-23)
Anděle Boží, strážce můj, který mě máš rád, otevři mou duši pro svět božské lásky a povstaň proti všemu, co mě zdržuje od cesty k životu. A až nastane hodina mé smrti, vlož mě do milující náruče Boží.
Otče náš ...., Zdrávas Maria ...., Sláva Otci ..., Anděle Boží, strážce můj .....

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz